Tuesday, July 14, 2020
Home Tags Sastra

Tag: sastra

Embuh

Tetesing banyu udan lan tetesing eluh Samya ngruket Sepining awak kang sarwa bingung

Tanpa Daya

Basa lungitmu ngelus pangrasa lan cakrawala kalepyan mega kosihir dadi roti tawar banjur...

Warung Mangan Nyalawadi ing Wadhuk Gajah Mungkur

                Senanjan jaman wis modhern, nanging kedadean nyalawadi sing ana sesambungane klawan ‘alam liya’ nyatane isih lan akeh sing ngalami. Salah siji kaya sing...

Ndak Antu

Dening : Tatiek Kalingga/ djakalodang.co.id Liwat larikane gurit Ndak suntak rasa Kang tansah gawe lara Gurit perih iki dadi seksi urip Sanajan pait...

Wit Langit Oyoding Segara

Dakjaluk kanthi adreng wit langitKang ngoyod tekan segaraBisa ngeyubi lelakonNalika wong2 wiwit dolanan godhongmuMethik kembang sumpingmu tanpa kendhatKulak tembung adol rasa kamanungsanWit...

Gandarwa Ing Gedhong Percetakan

Pengalaman ing donyane kang ora kasat mripat iki dialami dening adhine penulis sebut wae jenenge Edwin, dheweke makarya ing Percetakan kang suwene...

Dijegal Sing Tunggu Gedhong Kost

Donyane gaib iku ana, sebab Gusti Kang Maha Kuwasa nyipta donya gaib lan nyata. Kanggo saperangan para maos kang ora percaya sumangga,...

Ana Tangis Ing Omah Bubrah

Kahanan kang bakal takbabar iki nyata dudu crita ngayawara.  Sandhing omahku ana omah suwung kang suwene wis kurang...

Tembang Tresna

Nalika mega sore ing sisih kulon ngrenggani langit semburat kuning nyebar sunare, kahanan jagad saisine rinengga cahya emas....

Lakon Kebak Wadi

“Ora mungkin Jeng, yen aku bakal kena pelet tukang pijet. Apamaneh aku ngerti banget atine ala ngluwihi gendruwo,...

Wit Tales

Wit tales kang manglung gunung Menoŕeh iku katon ngawe-aweDakjalukaja nglolosi otot balung nalika mendhung tanpa udanCoba cacahna ukegane angin kang kang suwe...

Mbah Jebeng Kalap Ing Kali Progo

           Crita kang bakal ndakbeberake iki nyata dudu kahanan kang ngayawara. Satemene crita iki wis kelakon puluhan taun kepungkur,...
- Advertisement -

MOST POPULAR

Wit Tales

Dasanama: Komodo

Ndak Antu

HOT NEWS