Tuesday, July 14, 2020
Home Tags Jawa

Tag: jawa

Tanpa Daya

Basa lungitmu ngelus pangrasa lan cakrawala kalepyan mega kosihir dadi roti tawar banjur...

Warung Mangan Nyalawadi ing Wadhuk Gajah Mungkur

                Senanjan jaman wis modhern, nanging kedadean nyalawadi sing ana sesambungane klawan ‘alam liya’ nyatane isih lan akeh sing ngalami. Salah siji kaya sing...

Gandarwa Ing Gedhong Percetakan

Pengalaman ing donyane kang ora kasat mripat iki dialami dening adhine penulis sebut wae jenenge Edwin, dheweke makarya ing Percetakan kang suwene...

Ana Tangis Ing Omah Bubrah

Kahanan kang bakal takbabar iki nyata dudu crita ngayawara.  Sandhing omahku ana omah suwung kang suwene wis kurang...

GKBRAA Paku Alam X: Paring Panyengkuyung Kesi (Kalurahan Siaga)

Budaya urip sehat ing lingkungan kang sehat pancen penting lan perlu dadi padinan kang wajib ditindakake. Apamaneh saiki ngrembaka kabudayan praktis  sarwa...

Tembang Tresna

Nalika mega sore ing sisih kulon ngrenggani langit semburat kuning nyebar sunare, kahanan jagad saisine rinengga cahya emas....

Lakon Kebak Wadi

“Ora mungkin Jeng, yen aku bakal kena pelet tukang pijet. Apamaneh aku ngerti banget atine ala ngluwihi gendruwo,...

Suket Grinting

Daktitipke nafasku seseg ing ledhunge suket grintingKang kumlepat adreng rumambat ing watu karang irengAmrih kasembadan lembuting bun esuk klakon maca kumitire wengi...

Wit Tales

Wit tales kang manglung gunung Menoŕeh iku katon ngawe-aweDakjalukaja nglolosi otot balung nalika mendhung tanpa udanCoba cacahna ukegane angin kang kang suwe...

Wit Langit Oyoding Segara

Dakjaluk kanthi adreng wit langitKang ngoyod tekan segaraBisa ngeyubi lelakonNalika wong2 wiwit dolanan godhongmuMethik kembang sumpingmu tanpa kendhatKulak tembung adol rasa kamanungsanWit...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS