Paguyuban Dhadhung Awuk Ngudi Laras Nglestarekake Seni Budaya Lawas

0
7751

Dhadhung Awuk klebu kesenian tradhisionil kang wis langka lan lawas, malah seni budaya siji iki wis arang banget digelar. Sanajan kesenian kang nate digandrungi dening masarakat ing wektu kawuri, nanging ing dhusun Sanggrahan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta isih memetri lan nguri-uri kabudayan adiluhung iki.

Paguyuban Kesenian Dhadhung Awuk Ngudi Laras kang disuhi dening Sugiyarta (42) iki pancen klebu seni budaya kang para mudha wis akeh kang ora ngerti. “Paguyuban Seni Tradhisional Dhadhung Awuk Ngudi Laras menika aktif  malih wiwit Agustus 2013. Kula pribadi minangka tiyang Jawi prihatos sanget menawi kesenian Dhadhung Awuk, seni warisanipun para leluhur menika badhe cures. Menawi boten kula panjenengan ingkang jagi lan nguri-uri seni tradhisi kados dene Dhadhung Awuk menika lajeng sinten, pramila kula kalihan kanca-kanca warga Sanggrahan nggesangaken kesenian ingkang sampun langka menika saged dipun tresnani masarakat,” ngendikane Pak Sugiyarta bab kesenian kang disuhi.

Seni Budaya kang diwarisake dening leluhur kuwi pancen perlu dijaga, diuri-uri lan kupiya supaya bisa ngrembaka. Mula warga Sanggrahan kang dipimpina dening Sugiyarta iki,  sarujuk nglestarekake seni budaya lawas supaya bisa ditampa ing masarakat dadi tontonan kang bisa menehi tuntunan. Apamaneh ing jaman kang sarwa modern iki kawula mudha akeh golek hiburan kanthi instant, muter musik, nonton film, dolanan game lan sapanunggalane kanthi ninggalake seni budayane dhewe.

Paguyuban Dhadhung Awuk Ngudi Laras iki duwe anggota wong 30, seni Dhadhung Awuk kuwi musike Angklung, Kendhang lan tanpa Sinden. Dadi pancen luwih ringkes dibandhing Kethoprak , jalaran Seni Budaya Kethoprak kejaba nggunakake iringan gamelan uga ana Sinden lan paragane luwih akeh.

“Paguyuban Dhadhung Awuk Ngudi Laras menika sampun pentas kaping 8, malah mangke tanggal 6 Oktober 2018 badhe dipun gelar wonten dhusun Sanggrahan rencana dipun rawuhi Kepala Dinas Kebudayaan Sleman, Camat Mlati, Kepala Desa Tlogoadi, Tokoh Budaya Joko Santosa ugi tamu undhangan sanesipun,” ngendikane Pak Sugiyarta bab rencana pentas kang bakal kagelar.

Seni Budaya Tradhisional Dhadhung Awuk Ngudi Laras kang disengkuyung dening warga lan aparat desa uga Dinas Kabudayan Sleman iki,  pancen asset budaya kang perlu dijaga lan dilestarekake. Sanajan klebu seni budaya lawas,  nanging Dhadhung Awuk iki salah sijining seni budaya kang perlu ditepungake marang kwula mudha.

Supaya seni budaya kang wis langka dipentasake iki bisa langgeng lan ngrembaka ing tengah masarakat, mula perlu kawigatene pihak – pihak kang bisa nggandheng lan ngrangkul paguyuban Ngudi Laras supaya luwih kondhang kaloka. 

“Kula kepengin seni budaya Dhadhung Awuk menika tetep lestari, ngrembaka lan boten kaseser dening kabudayan manca. Pramila kula gadhah pangajab mugi-mugi para mudha saged nresnani kabudayanipun piyambak, boten kepencut dhumateng kabudayanipun tiyang sanes,” ngendikane Pak Sugiyarta ngelingake marang kawula mudha.

Tatiek Kalingga/ djakalodang.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here