Lakon Kebak Wadi

0
1401

“Ora mungkin Jeng, yen aku bakal kena pelet tukang pijet. Apamaneh aku ngerti banget atine ala ngluwihi gendruwo, katon alus lan becik ing ngarepku nanging  tansah ngumbar pitenah ing mburiku. Kejaba iku akeh kroni-kronine kang duwe sipat padha, kepengin  ketok nanging ora duwe kapinteran , kepengin diajeni nanging ora bisa ngajeni wong liya, kepengin dadi wong kondhang nanging bisane  amung metani alaning liyan,” ngendikane Denmas Suryaningrat  kang kondhang duwe ati becik kayadene malaikat marang Kinasih wanita desa kang duwe pakaryan minangka guru tari ing Kraton.

“Kula menika tiyang dhusun kok Denmas, dados kula boten mangertos kedah kados pundi ngadhepi crita ingkang sumebar wonten kanan kering kapangeranan ngriki . Menapa malih Denmas kalebet priyayi agung, trahipun ratu gung binathara ingkang manahipun suci kadosdene malaikat, sangertos kula lho Denmas, abdi dalem ingkang setunggal menika saestu remen damel derdah, remen nyilakani tiyang sanes, malah dereng dangu piyambake damel pitenah kaliyan kanca abdi dalem kok Denmas,” Kinasih nandhesake marang Denmase Surya bab kahanan kang lagi dumadi ing kepangeranan.

Pancen kurang luwih setengah taun iki Kraton Ganda Arum mligine ing tlatah kepangeranan kang disuhi dening Denmas Surya ana pawarta kang gawe gumun sentana dalem. Wanita desa kang aran Kinasih dikabarake duwe sesambungan peteng karo Denmas Rosman kang ora liya kangmase Denmas Surya. Nanging kabeh wong nyumurupi menawa antarane Kinasih lan Denmas Surya pancen ana tali siningit ing antarane wong sakloron, malah akeh wong kang padha ngungun geneya Kinasih atine mangro.

Denmas Rosmaningrat tanpa dimangerteni Denmas Surya asring nemoni Kinasih  yen kapinujon gladhen Tari ing pendhapa, kanthi patemon kang sesingidan kuwi dadi kembang lambe ing tlatah kapangeranan. Kamangka antarane Denmas Rosman lan Kinasih ora ana rasa tresna kaya kang disumurupi dening kabeh sentana dalem. Pancen kanthi sesingidan Denmas Rosman asring nemoni Kinasih mung wae ana bab-bab wigati kang  durung perlu dibiwarakake marang kabeh warga.

“Denmas Surya, sinaosa wonten ngriki kathah pawartos ingkang sumebar babagan kula kaliyan denmas Rosman, kula suwun sampun ngantos kebrongot saking crita-crita ingkang kirang cetha menika,” ature Kinasih marang Surya.

“Jeng Kinasih mbok aja kaya wongliya ngono kuwi. Menawa ngundang ora perlu nganggo sebutan denmas, supaya bisa kepenak dirasakake cukup Mas Surya ngono lho, jeng. Bab crita kang ora cetha kuwi ora bakal mlebu ana atiku kok, Jeng. Piye bab sebutan mau, setuju ya,” wangsulane Surya kang ora kepengin diumbulake sanajan isih trah karaton.

“Kula namung guru beksa, mangke mindhak kawastanan nranyak dhumateng panjenengan denmas, emmm menapa boten degsura menawi ngaturi ngagem sebatan Mas Surya,” Kinasih matur semu wedi marang priya pepujan atine.

“Jeng, wiwit saiki aku kepengin slirane yen ngundang aku cukup Mas Surya. Lan aku ora suwe maneh bakal matur marang wongtuwaku menawa aku wis duwe calon sisihan kang bakal ngancani ing uripku,” Raden Mas Suryaningrat nandhesake gegayuhane marang kekasihe. 

Kinasih nyawang Raden Mas Suryaningrat kanthi panyawang kang kebak rasa kormat, sanajan wis bisa ngrasakake gedhe rasa tresnane Denmas Surya marang awake. “Hemmm, kula ndherek kersanipun denmas …eeemmm mas Surya kemawon,” Kinasih caos wangsulan lugu.

Sejatine kabeh owah gingsire kahanan ing kapangeranan ora ana kang bisa ngrasakake kaya kang dirasakake Surya lan Kinasih, semono uga Rosmaningrat. Crita kang sumebar menawa Rosman uga nresnani Kinasih, uga durung cetha kababar. Jalaran sesambungan ati kuwi ora bisa dirasakake dening liyan, panyawang durung mesthi padha marang kedadeyan kang samesthine.

Tukang pijet lan bojone pancen ora leren anggone gawe pitenah lan nyebarake crita-crita ngayawara ing Kapangeranan sakukubane. Salah sijine crita kang sumebar nganggep yen guru beksa kraton kang jeneng Kinasih kuwi wanita kang ora becik, seneng nggodha priya. Buktine uga gelem dadi simpenane denmase Rosman. Panyawang ing tata lair pancen Kinasih kaya diduweni dening Denmas Rosman uga Denmas Surya, nanging kanyatane mung wong telu kang mangerteni. Apamaneh Denmas Surya kuwi rayi kang banget ditresnani dening Denmas Rosman, dadi kabar ngayawara kang disebar dening tukang pijet kapangeranan bakal kawiyak kang sejatine.

“Kinasih, aku wis mireng menawa ing Kepangeranan kene ana crita santer kang nganggep antarane aku lan sliramu ana sesambungan peteng. Nanging pancen taksengaja supaya sliramu dhewe bingung, satemene anggonku tansah golek wektu sesingidan ketemu sliramu ana crita nyalawadi kang bakal takblakakake marang awakmu,” ngendikane denmas Rosman marang Kinasih kang katon bingung.

“Lho kadospundi to Denmas kersanipun, kok malah damel bingung manah kula. Lajeng crita nyalawadi menapa ingkang badhe dipun ngendikakaken, menapa kula gadhah lepat wonten Kepangeranan ngriki,” Kinasih semu wedi matur marang denmas Rosman.

“Mumpung durung kebacut anggonmu omah-omah karo dimas Surya, aku kepengin walaka menawa sejatine sliramu kuwi tunggal getih antarane aku, dimas lan awakmu. Nalika isih bayi, awakmu dititipake marang kawula cilik ing desa jalaran dina lairmu lan dina laire ibu padha. Nanging wong kang dititipi tresna banget marang awakmu nganti dewasa crita nyalawadi iki disingidake ora ana wong kang padha ngerti. Aku pancen salah wis nyimpen crita nyalawadi iki nganti adhiku dhewe kudu medhotake tali katresnane lan wurung bebabrayan karo Kenya kang banget ditresnani,” denmas Rosman tulus crita kahanan kang sanyatane marang Kinasih.

Ora dinyana denmas Surya jebul wis mirengake ana samburine kori, sawise denmas Rosman pamitan karo Kinasih ora kanyana denmas Surya teka. “Kangmas…diajeng Kinasih….iki pambukane kahanan kang sanyatane, diajeng Kinasih…awake dhewe kudu  legawa nampa kahanan iki. Sanajan ora sida bisa urip bebrayan nanging katresnan iki sangsaya ngrembaka lan langgeng. Kinasih jebul adhiku dhewe, maturnuwun Gusti” ngendikane denmas Surya karo ngrangkul Rosman lan Kinasih kebak rasa tresna.

Sleman, 12 Juni 2018

Dening: Tatiek Kalingga/ Djakalodang.co.id

D

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here