GKBRAA Paku Alam X: Paring Panyengkuyung Kesi (Kalurahan Siaga)

0
5223
Kanjeng Putri paring conto cuci tangan pakai sabun (CTPS) saben RT wis cumawis (Foto: Tatiek Kalingga/ djakalodang.co.id)

Budaya urip sehat ing lingkungan kang sehat pancen penting lan perlu dadi padinan kang wajib ditindakake. Apamaneh saiki ngrembaka kabudayan praktis  sarwa golek gampang lan kepenak terkadhang ninggalake padinan kang bener lan sehat. Mula kanggo nyengkuyung Kalurahan Siaga (Kesi), Gusti Kanjeng Putri Paku Alam paring penyengkuyung ing wilayah Purwokinanti mligine ing Kebon Tanaman Obat kang katon subur, ijo royo-royo sarta edhum.

Kebon Tanaman Obat kang mapan ing RW 09 pancen kena kanggo tuladha wilayah liyane. Nalika Gusti Kanjeng Putri tindak ing Kebon Toga katon resep ing penggalih mirsani tetuwuhan kang urip subur, sakehing tanaman obat ana ing wilayah Purwokinanti.

Kanggo buktekake rasa panyengkuyunge lan kawigatene marang warga ing kukuban Pakualaman mula, garwane Paku Alam X iki paring pambiyantu marang warga bibit Lele, bibit Jahe Merah, 10 Genthong, 47 Kendhi kanggo RT sa Kalurahan Purwokinanti.

“Saestu rumaos bingah, menapa malih wilayah Purwokinanti saged kangge tuladha wilayah sanesipun. Sedaya menika boten uwal saking bimbingan saking dokter Asdi ingkang nggatosaken masarakat mliginipun Kaluraha Purwokinati ngriki,” ngendikane Gusti Kanjeng Putri Paku Alam kanthi pasuryane kang tansah sumringah.

Kebon Toga ing RW 09 Kalurahan Purwokinanti iki pancen komplit ora mung tanduran obat,  nanging uga Genthong Hias kang bisa digunakake warga kanggo ‘Cuci Tangan Pakai Sabun’ (CTPS).  Budaya cuci tangan pakai sabun iki dadi budaya urip sehat ing lingkungan Purwokinanti, apamaneh masarakat uga sadhar menawa kang ditindakake iki pancen duwe asil positif tumrap warga.

GKBRAA Paku Alam ing RW 09 Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta uga paring bibit Lele kanggo warga kanthi simbolis ditampi dening Dokter Asdi Yudiono minangka Ketua Kalurahan Siaga.  Kanthi penyengkuyunge saka maneka pehak mula bisa diwujudake Kalurahan Siaga kang bakal maju ing Lomba Bidang Kesehatan taun 2018 Kota Yogyakarta.

Ing kalodhangan iku dokter Asdi Yudiono uga nandhesake, “Kanthi wontenipun lomba ‘menghias’ genthong CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) menika saged nyadharaken warga bilih gesang sehat wajib. Menapa malih kasarasan menika saestu kedah dipun jagi, pramila kanthi jagi lingkungan, jagi pola dhahar, jagi pola pikir kanthi dipun sengkuyung kawigatosan warga bab wontenipun taneman Toga ingkang mumpangat kangge kasarasan.”

Kejaba bab Kebon Toga, uga ana budaya ngombe saka Kendhi. Banyu kang diwadhahi Kendhi luwih dhisik digodhog nganti umub, sabanjure ditunggu nganti adhem lan diwadhahi kanggo ngombe. Mula banyu Kendhi krasa anyep lan seger menawa diombe, kang luwih cetha dudu banyu mentah saka sumur. Kanthi budaya ngombe banyu putih uga bisa njalari bagas waras, sakehing lelara ora gampang nyerang. Pancen budaya urip sehat kuwi wajib ditindakake kabeh warga, supaya kabeh keluwarga  bisa bagas waras lan ora gampang kena lelara.

Tatiek Kalingga / djakalodang.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here