Gandarwa Ing Gedhong Percetakan

0
2249

Pengalaman ing donyane kang ora kasat mripat iki dialami dening adhine penulis sebut wae jenenge Edwin, dheweke makarya ing Percetakan kang suwene wis 25 taun. Akeh pengalaman gaib dialami dening karyawan klebu Edwin,  kang kadhang kala pancen mlebu bengi. Kejaba Edwin ana Nanto, Brian, Tirto kang dipethuki, dijawil lan dipindhah turu ing lingkungan Gedhong Percetakan kang papane ana jalan raya Jogja –Surabaya.

Sanajan akeh wong kang kurang percaya anane crita mistik utawa gaib utawa crita kang ora kasat mripta iki, nanging kedadeyan kang ora tinemu nalar kadhang kala diprangguli dening saweneh wong. Mula kanggo para maos ing ngendi wae arep percaya apa ora marang anane crita gaib iki sumangga anggone nampa lan ngadhepi. Sing cetha kanthi anane crita kang ora kabeh wong bisa ngalami iki nambahi percaya menawa Gusti kuwi pancen Maha Kuwasa.

“Blegere gedhe dhuwur ngadeg ing sandhing ruwang kepala bagian percetakan, pancen ruwangane ora padhang mung remeng-remeng jalaran menawa bengi terkadhang ruwangan kuwi suwung. Wewujudan gedhe dhuwur, tak pikir Santo kancaku. Aku banjur nyedhaki nanging durung nganti cedhak papane ngadeg suwara napase wis gawe mrinding githokku, wujud gedhe dhuwur kuwi tambah gedhe, aku balik kanan mlayu menyang ruang tamu karo napasku sing arep pedhot,” Edwin nyritakake kahanan kang diadhepi ing Gedhong Percetakan.

Manut keterangan Edwin durung mari anggone ngos-ngosan kaya wong dioyak setan, ing ruwang tamu Gedhong Percetakan bengi kuwi lampune mati.  Kapinujon bengi kuwi kang piket mung ana wong loro, Dirman kancane piket malah telpon yen tekane rada telat jalaran arep ngeterke bojone jagong manten. Edwin lagi sepisan kuwi ngrasakake wedi kang tumpuk undhung, arep njerit  sarosane uga ora bakal ana wong krungu.

“Aku dremimil donga nganggo caraku, dumadakan lampu byar urip sanalika. Rasa wedi kang nggandhuli awakku wiwit sore rada suda, nanging bareng uripe lampu ganda wangi nyogok irungku. Wangi mlathi, kenanga, mawar, dadi siji, banjur saka ngendi ganda iki teka, pasren ngarep Gedhong Percetakan ora ana kembang-kembang kuwi, wadhuh apamaneh iki sing teka,” kandhane Edwin marang penulis.

Pancen Gedhong Percetakan kang kondhang angker lan wingit kuwi dudu crita wadi kanggo masarakat sakiwa tengene, ora sethithik warga kang pinuju liwat ngarep Gedhong Percetakan diweruhi Gandarwa, Wedhon, Banaspati, Thuyul lan sapanunggalane. Mula menawa wis wengi akeh wong kang nyingkiri papan kono, wedi yen kudu ketemu makluk gaib kaya kang kasebut ing ndhuwur.

Magepokan karo pengalamane Edwin, nalika lembur cetak Edwinn dikagetake dening suwara kang ngundang-ngundang jenenge. Nalika diparani papan suwara mau jebul ana wujud kang memba Narto kancane, bedane ‘Narto’ kang ditemoni bengi kuwi ora ngomong lan ora gelem nuduhake raine. Manut critane Edwin, wujud kang memba kancane mau ngadeg lan sanalika wewujudane malik dadi bleger ireng dhuwur sundhul langit-langit omah.

“Wiwit kedadeyan kuwi aku njaluk pindhah bagian lan ora wani mlebu ing Gedhong Percetakan sisih mburi, aku percaya Gandarwa kuwi tansah memba-memba dadi sapa wae. Anggone mapan uga ing perangan kang disenengi, ing garasi, ing cerak kamar mandhi, ing gudhang kertas lan isih akeh papan kanggo ‘omah’.  Gandarwa ing Gedhong Percetakan tekan saiki isih dadi kembang lambe masarakat lan warga ing sakiwa tengene papan kuwi,” critane Edwin kang nyata dialami.

Tatiek Kalingga ( djakalodang.co.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here